شبهات در دسته استخاره

ارتباط شما با اینترنت بر قرار نیست.