شبهات در دسته تقلید

ارتباط شما با اینترنت بر قرار نیست.