شبهات در دسته دو حجت همزمان

ارتباط شما با اینترنت بر قرار نیست.