شبهات در دسته غیبت و مخفی شدن

ارتباط شما با اینترنت بر قرار نیست.