شبهات در دسته قیام و خروج

ارتباط شما با اینترنت بر قرار نیست.