شبهات در دسته معجزه

ارتباط شما با اینترنت بر قرار نیست.