سوالات فقهی

سوالات کاربران تارنمای جوانان احمد الحسن

اجرت تتو زدن


در مور تتو زدن. ایا گرفتن دستمزد در قبال تتو زدن حرام است؟