انصار گناه کار

انصار گناه کار

  • ربات جوانان
  • 17م خرداد 1400
  • به اشتراک گذاشتن این مقاله
ذبیح الاسلامرقیة انصاری

ایا گناهان را خدا می بخشد ولیكن آثارشان باقی می ماند؟ 

کسانی که نسبت به حقیقت جاهلند می گویند که گناهان را خدا می بخشد ولیكن آثارشان باقی می ماند ، و نفس را به تخته تشبیه کرده و گناهان را به میخ هایی که در آن کوبیده شده اند و می گویند میخ ها که برداشته شوند ، اثرشان باقی خواهد ماند.
 آنها می گویند که اگر گناهان بخشیده شوند ، اثرشان باقی می ماند.

می گویم و حق را به شما می گویم ، شما سخت در اشتباه اید. چرا درباره ی چیزی که نسبت به آن شناخت ندارید صحبت می كنید ؟ چرا درِ ملکوت را به روی توبه كنندگان می بندید ؟

کسی که میخ ها را بر تخته کوبید ، همان خالق تخته نیست که بتواند آن را همانگونه که بود به حالت اول برگرداند. اما کسی که گناهان را می بخشد خداوندِ هستی است که نفس را آفرید و او قادر به همه چیز است. قادر است نفس را همانگونه که بود به حالت اول برگرداند

اگر بنده ای به درگاه خدا توبه كند ، پس خداوند به آن فرشتگانی که آن گناهان را نوشته اند فراموشی می دهد ، و زمین که شاهد گناه و معصیت بنده ی خدا بود را فراموشی می دهد ، و اثر هر گناهی را از نفس آن بنده ی مؤمن مخلص و توبه كننده بر می دارد.

 آری ، آن را  مانند روزی که به دنیا آمد بر می گرداند.
 سرشت پاک و با اخلاص ، نه گناهی و نه اثری و نه کسی که آن را به یاد آورد.

بله ، از فضل خداوند است که آن بنده گناهش را به یاد آورد ؛ نه اینکه آن را برای دیگران بگوید زیرا اینگونه خدا از این امر راضی نمی شود ، ولیكن تا به آن گناه باز نگردد و با درد گناه و معصیت ، اطاعت از خداوند را احساس كند و با آن درد ارتقاء یابد.

خطبه موحد ، ص 18

پاسخ دهید

برای ارسال نظر، ابتدا به باشگاه جوانان احمد الحسن وارد شوید